การชะลอ การสรรหา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

2612
การชะลอ การสรรหา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
การชะลอ การสรรหา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

ศธ 04009/ว4734 ชะลอการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

เรื่อง ชะลอการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตร ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๘๔๐
ลงวันที่ ๒ มิฤนายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดมาตรการป้องกัน
การทุจริตในการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมแจ้งปฏิทินการคัดเลือกและการสอบแข่งขันทุกตำแหน่ง ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษชั้นพื้นฐานพิจรณาแล้ว เนื่องจากการดำเนินการในปีงบประมาณ พ ศ. ๒๕๖๓ ต้องใช้งบประมาณใการดำเนินการคัดเลือกและสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก และอยู่ระหว่างกำหนด/ขอแก้ไขหลักเกณฑ์การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกและสอบแข่งขันในลำดับที่ ๗ – ๑๑ ตามกำหนดการเดิมได้ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการบริหารงนบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ชะลอการดำเนินการคัดเลือกและการสอบแข่งขันในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

๑. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มี
ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว  ๒๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒. การคัดเลือกบุคลากทาการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว  ๑๑  ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ (อยู่ระหว่าง ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์)

๓. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว  ๒๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (อยู่ระหว่างขอ ก.ค.ศ. แก้ไขหลักเกณฑ์)

ทั้งนี้ กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

การชะลอ การสรรหา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
การชะลอ การสรรหา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ