การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2007
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สวัสดีครับคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว18 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เพิ่มเพื่อน

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 7/ว6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คำชี้แจง และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้มีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังคงให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง 2

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้รับการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพการปฏิบัติงานจริงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้มีความยืดหยุ่นในส่วนของการพิจารณากระบวนการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงดังกล่าว

3. ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ส่วนราชการอาจกำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบริบทของแต่ละส่วนราชการเพิ่มเติมได้ โดยให้คำนึงถึงคุณภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และการยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ)
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
โทร. 02 2280 3230
โทรสาร 0 2280 3229

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019_2
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019_2

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.