วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการซักซ้อม แนวทางการบริหารอัตรากำลัง อัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4467 ลงวันที่ 14 ตุลาคม...

การซักซ้อม แนวทางการบริหารอัตรากำลัง อัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4467 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

Advertisement

การซักซ้อม แนวทางการบริหารอัตรากำลัง อัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4467 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ซักซ้อม
กำหนดแนวทางดำเนินการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ และแจ้งจัดสรรอัตราจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิม
ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หากอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการว่างลงทุกกรณี
ให้รายงานส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และซะลอการสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ร่าชการ
รายใหม่ทดแทน จนกว่าจะมีการแจ้งจัดสรรคืน และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอัตราจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการที่มีอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้แจ้งไว้ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังอัตราจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อราชการ จึงขอยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง ๑
และขอชักซ้อมกำหนดแนวทางดำเนินการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการใหม่ ดังนี้

๑. ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการว่างลงทุกกรณี ให้ร้ายงานอัตราว่างส่งคืน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้ามนำอัตราไปใช้ทุกกรณี และชะลอการสรรหา
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่มาทดแทน โดยจะดำเนินการจัดจ้างใหม่ได้ก็ต่อเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรอัตราคืนให้เท่านั้น หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าอัตราจ้างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการจ้างไมใช่บุคคลเดิมที่เป็นการจ้างต่อเนื่องรายเดิม
โดยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่รายงานส่งคืนอัตราว่างและนำอัตราว่างไปใช้โดยไมได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ใช้อัตราว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
งบประมาณการจ้างที่เกิดจากการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่จัดสรรงบประมาณการจ้างให้กับอัตราจ้างดังกล่าว

๒. กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนการรวมสถานศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เตรียมการบริหารจัดการเกลี่ยอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตำแหน่งตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยหากมีการควบรวมตามแผนให้ดำเนินการบริหาร
อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการที่เกิน โดยเกลี่ยไปให้สถานศึกษาอื่นที่ไม่มีอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ถ้าเป็นตำแหน่งว่างให้รายงานส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้ามนำอัตราไปใช้ทุกกรณี

๓. กรณีที่เลิกสถานศึกษา หรือ โอนสถานศึกษาไปองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเกลี่ยอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร กรณีเป็น
ตำแหน่งที่มีคนครอง ให้เกลี่ยไปให้สถานศึกษาอื่นที่ไม่มีอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ และหากเป็นตำแหน่งว่าง
ให้รายงานส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้ามนำอัตราไปใช้ทุกกรณี

Advertisement

๔. สำหรับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน อัตราละ ๑๕,๐๐๐ บาท
และธุรการโรงเรียน อัตราละ ๙,๐๐๐ บาท ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามข้อ ๑ – ๓ และให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนบริหารอัตรากำลังธุรการโรงเรียนในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยให้บริหารอัตราจ้างธุรการโรงเรียนตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ตามความจำเป็น เช่น ธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ คน สามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า ๑ โรงเรียน เป็นต้น
ทั้งนี้ หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดได้ดำเนินการคืนอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
กรณีข้อที่ ๒ และ ๓ เฉพาะตำแหน่งที่มีคนครองตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ศธ ๔๐๐๙/ว ๒๒๐๐ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งขอคืนอัตราจ้าง
ดังกล่าวกลับคืน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบรายงานขอคืนอัตราจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งที่ยังมีคนครอง (เฉพาะกรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนการรวมสถานศึกษา
หรือ กรณีที่เลิกสถานศึกษา หรือ โอนสถานศึกษาไปองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

การซักซ้อม แนวทางการบริหารอัตรากำลัง อัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4467 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

การซักซ้อม แนวทางการบริหารอัตรากำลัง อัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4467 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/51051

Advertisement

ครูอัพเดตดอคอม ขอขอบคุณข้อมูล การซักซ้อม แนวทางการบริหารอัตรากำลัง อัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4467 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 จาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments