การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

1505
การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต รายงานอัตราลูกจ้างประจำที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชคารและว่างโดยเหตุอื่นเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๐ และ ผศ. ๒๕๖๑ ตามแนวปฏิบัติเรื่องมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรายงานอัตราลูกจ้างประจำกรณีดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียกว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบมาตการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. b๕๕๗-๒t๖๑)ตามข้อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลัดนภาครัฐ (คปร) กรณีลูกจ้างประจำ ให้ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการและว่างโดยเหตุอื่น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตัดอัตราค่าจ้างประจำสำหรับลูกจ้างประจำที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราการและว่างโดยเหตุอื่น เมื่อสิ้นปิงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖o และ พ. ศ. ๒๕๖๑ด ออกจากบัญชีถือจ่าย ซึ่งมิอาจน้ำไปใช้ด้อีกในทุกกรณี โดยให้จัดทำบัญชีควบคุมการยุบเลิกสำหรับการตรวจสอบด้วย

ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ เมื่อว่างลงคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนดเป็นกรอบพนักงานราชการนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนข้อมูลดังนี้

๑. เมื่อสิ้นปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๐ มีลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการเกษียณอายุราชการและว่างโดยเหตุอื่น จำนวน ๒๐ อัตรา (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการเกษียณอายุราชการและว่างโดยเหตุอื่น จำนวน ๒๓ อัตรา (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ต่อไป

การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

 

การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

 

การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

 

การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

 

การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

ว 2571
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ