การดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม นมโรงเรียน เพื่อรองรับ covid19 ระลอกใหม่

2182
การดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม นมโรงเรียน เพื่อรองรับ covid19 ระลอกใหม่
การดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม นมโรงเรียน เพื่อรองรับ covid19 ระลอกใหม่

การดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม นมโรงเรียน เพื่อรองรับ covid19 ระลอกใหม่

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือ เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่
ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

ตามประกาศที่อ้างถึงกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศณวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เช่น การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใบงานหรือมอบหมายงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่ 1 /2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดส่งอาหารเสริมนมโรงเรียนในกรณีสถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนี้

1.ให้ผู้ประกอบการผลิตนมที่ได้รับสิทธิ์การจำหน่ายนมโรงเรียนส่งนมชนิด UHT ทั้งนี้ในวันที่จัดส่งผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวต้องมีอายุสำหรับการบริโภคเหลือไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือ

2. การส่งนมพาสเจอร์ไรส์ กรณีผู้ประกอบการหน่วยจัดซื้อและโรงเรียนได้ตกลงกัน จะจัดส่งนมพาสเจอร์ไรส์ซึ่งในการตกลงดังกล่าวคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข การควบคุมคุณภาพการผลิตพันธุ์นม ขณะขนส่งและเก็บรักษาคุณภาพของนมชนิดพาสเจอร์ไรส์ที่ต้องรักษาไว้ในอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส และจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้หน่วยจัดซื้อหรือโรงเรียนในระยะเวลาวันเว้นวันหรือวันเว้นสองวันแล้วแต่กรณี ซึ่งการบริหารจัดการรับส่งผลิตภัณฑ์นมให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองให้ยึดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต  แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการบริหารจัดการรับส่งมอบอาหารเสริมนมโรงเรียน ให้นักเรียนได้ดื่มในระหว่างการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยและมติของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็ก และเยาวชน

และ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญตามแนวปฏิบัติ

 

 

การดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม นมโรงเรียน เพื่อรองรับ covid19 ระลอกใหม่
การดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม นมโรงเรียน เพื่อรองรับ covid19 ระลอกใหม่

 

การดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม นมโรงเรียน เพื่อรองรับ covid19 ระลอกใหม่
การดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม นมโรงเรียน เพื่อรองรับ covid19 ระลอกใหม่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ที่มาของภาพและข้อมูล การดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม นมโรงเรียน เพื่อรองรับ covid19 ระลอกใหม่ จาก สพฐ.ค่ะ