การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3022

การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ของข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานข้อมูลจำนวนผู้ยื่นคำร้องขอรับการประเมินที่ส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานด้านที่ 3 เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามปฏิทินดำเนินการปีงบประมาณ 2563 และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ขอให้ชะลอรายงานข้อมูลจำนวนผู้ที่ยื่นคำร้อง ขอรับการประเมิน
ครั้งที่ 3 ตามปฏิทินดำเนินการดังกล่าว โดยให้ไปขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและเงินลงทุนสำรองจ่ายตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ. ศ. 2561 ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจและประมวล ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในปีงบประมาณ 2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ และเพื่อให้การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการแล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ 2564 จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานการศึกษาพิเศษดำเนินการ ดังนี้

1. รายงานข้อมูลจำนวนผู้ยื่นคำร้องขอรับการประเมินที่ได้ส่งผลการปฏิบัติงานด้านที่ 3
2. รายงานข้อมูลตามบัญชี 1 บัญชี 2 และบัญชี 3 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 โดยให้รายงานข้อมูล
ตามปฏิทินดำเนินการที่กำหนด

 

การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาและภาพของข้อมูล การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาก สพฐ.