การถ่ายทอดสดการประชุม เคลียร์คัท การขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

617

การถ่ายทอดสดการประชุม เคลียร์คัท การขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

การถ่ายทอดสดการประชุม เคลียร์คัท การขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
การถ่ายทอดสดการประชุม เคลียร์คัท การขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ขอเชิญผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม Online Conference ผ่านทาง Obec Channel “เคลียร์คัท กับประเด็นการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินสมรรถนะ“ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

ลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดการประชุม Obec Channel

เพิ่มเพื่อน

ลิงก์รับชมสำรอง

การถ่ายทอดสดการประชุม เคลียร์คัท การขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
การถ่ายทอดสด การประชุม เคลียร์คัท การขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

พิธีเปิดการประชุม มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ โดย
>ดร.อัมพร พินะสา : เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบรรยายพิเศษ โดย
>ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช : รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะวิทยากรจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
>ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
>ดร.ชยพร กระต่ายทอง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
>ผอ.ผาณิต ทวีศักดิ์ : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
>ผอ.จรูญศรี แจบไธสง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
>ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป : รักษาการผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
>ผอ.บังอร กมลวัฒนา : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ

ดำเนินรายการโดย
>นายเธียรัท รัตนถา สพฐ.

ลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดการประชุม Obec Channel

ลิงก์รับชมสำรอง

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สมัครสอบ ก.พ. 2565 ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2565

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ สมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565 คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู