Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

กคศ. กำหนด การทดแทน ชั่วโมง PLC ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ว 21/2560

กคศ. กำหนด การทดแทน ชั่วโมง PLC ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ว 21/2560

Advertisement

การทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560

เพิ่มเพื่อน

การทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
ของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560

Advertisement

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่านสำหรับวันนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ก็มีเรื่องที่นสนใจมานำเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ” การทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ของหลักเกณฑ์และวิธีการฯว 21/2560 ” มานำเสนอ

ตามที่สำนักงาน ก..ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ว 21/2560) โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน ข้อ 2.2 ต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงาน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ซึ่งในแต่ละปีต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า800 ชั่วโมง สำหรับขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และไม่น้อยกว่า
900 ชั่วโมง สำหรับขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษโดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง

ต่อมาส่วนราชการแจ้ง ว่าครูบางส่วนไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หรือมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาก.ค.ศ. พิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว มีมติให้นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่ไม่ใช่การอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนดหรือหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)และกำหนดแนวทางการทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดังนี้

1. ให้นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา เช่น ชั่วโมงการประชุมทางวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และการเข้าร่วมชมรมวิชาชีพ เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ ทั้งนี้ ไม่สามารถนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ มานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนด หรือหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/3 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ว 22/2560) และ ที่ ศธ 0206.7/3 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 (ว14/2561)

 

2. การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ในระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

Advertisement

กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชชีพ (PLC) ได้โดยชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่นำมาทดแทนต้องไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี

กรณีมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมารวมกับชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ โดยรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า50 ชั่วโมงต่อปี

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. จะแจ้งแนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย