การนำเสนอผลงาน การประกวดระดับชาติ OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

1697
การนำเสนอผลงาน การประกวดระดับชาติ OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
การนำเสนอผลงาน การประกวดระดับชาติ OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

 

การนำเสนอผลงาน การประกวดระดับชาติ OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี การนำเสนอผลงาน การประกวดระดับชาติ OBEC AWARDS
ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 มาฝากคุณครูที่ได้เป็นตัวแทนนำเสนอผลงาน ระดับชาติค่ะ โดยสพฐ. ได้มีหนังสือ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังนี้ค่ะ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งเลื่อนการจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่น ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ OBEC AWARDS ระดับชาติครั้งที่ 9 ประจำปี
การศึกษา 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID19 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดีขึ้นตามลำดับและกระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการผ่อนปรนให้สามารถดำเนินการจัดประชุมอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมต่างๆได้ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกำหนดจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ OBEC AWARDS ระดับชาติครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 -5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยให้นำเสนองานในหัวข้อด้านที่ประกวดผ่านคลิปวิดีโอและการซักถามจากคณะกรรมการผ่านระบบ Teleconference Application ตามวันและเวลา ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ในการนี้จึงขอให้ท่านดำเนินการแจ้งตัวแทนระดับภาคผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดระดับชาติจัดทำคลิปวีดีโอ นำเสนองานในหัวข้อด้านที่กำหนดของแต่ละด้าน ความยาวไม่เกิน 7 นาทีในทุกรายการประกวดยกเว้นประเภทสำนักงานพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอความยาวไม่เกิน 20 นาที บันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD พร้อมทั้งข้อมูล Line ID และเบอร์โทรศัพท์เพื่อเป็นการลงทะเบียนเตรียมความพร้อมสำหรับการซักถาม จากคณะกรรมการ ผ่านระบบ Teleconference Application จัดส่งไปยังเจ้าภาพการประกวดระดับภาค
ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หากพ้นกำหนดดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะถือว่า
ไม่ประสงค์นำเสนอ

การนำเสนอผลงาน การประกวดระดับชาติ OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
การนำเสนอผลงาน การประกวดระดับชาติ OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก สพฐ.