การบรรจุนักศึกษา ทุนเพชรในตม รุ่นที่ 32 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1177

การบรรจุนักศึกษา ทุนเพชรในตม รุ่นที่ 32 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การบรรจุนักศึกษา ทุนเพชรในตม รุ่นที่ 32 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การบรรจุนักศึกษา ทุนเพชรในตม รุ่นที่ 32 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การคัดเลือก นักศึกษาทุน โครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่นี่

การบรรจุนักศึกษา ทุนเพชรในตม รุ่นที่ 32 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การบรรจุ นักศึกษา ทุนเพชรในตม รุ่นที่ 32 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ จะบรรจุและแต่งตั้ง นักศึกษาทุน โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 45 ราย ในการนี้ จึงขอส่งรายชื่อนักศึกษาทุน โครงการเพชรในตม ดังกล่าว และสถานศึกษาที่รองรับการบรรจุ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อให้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ดําเนินการคัดเลือก กรณีมีสัญญาผูกพัน ตามโครงการพิเศษ หรือโครงการ นักเรียนทุนรัฐบาล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และเพื่อให้การดําเนินการคัดเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ทางราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้ดําเนินการบรรจุและแต่งตั้ง นักศึกษาทุนดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565

หนังสือแจ้ง ศธจ.

หนังสือแจ้ง สพท. 30 เขต

หนังสือแจ้ง สพท. 4 เขต

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ว15 การถ่ายคลิปการสอน ประเมินวิทยฐานะ วPA สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ปรับรูปแบบการถ่ายคลิปวิดีทัศน์การสอน

กยศ. ขยายเวลา มาตรการลดหย่อนหนี้ ถึง 31 ธ.ค.65