วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ

การแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ

Advertisement

ด่วนที่สุด ล30/2566 การแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบริหารงานบุคคลโรงเรียนคุณภาพ การแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ

การบริหารงานบุคคลโรงเรียนคุณภาพ การแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ล30/2566 การแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สําหรับโรงเรียนคุณภาพสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลฯ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ (ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๓๐ ลงวันที่ 8 มกราคม ๒๕๖๖)

โดยที่ มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ กําหนดให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา สําหรับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสําหรับโรงเรียนคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สําหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. จึงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สําหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ดังนี้

การพิจารณาย้าย ข้อ ๓.๒

ก. การย้ายตําแหน่งครู ให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ในโรงเรียนเครือข่ายไปแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งเดิมในโรงเรียนคุณภาพหรือโรงเรียนอื่น ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยการย้ายกรณีปกติสําหรับผู้ที่ดํารงตําแหน่งครูในโรงเรียนเครือข่าย ให้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

และวิธีการฯ นี้ คือ “ผู้ขอย้ายปัจจุบันได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งครูในโรงเรียนเครือข่ายที่มีการจัดการศึกษา

Advertisement

ร่วมกับโรงเรียนหลักและนักเรียนทุกชั้นเรียนมาเรียนรวมกับโรงเรียนหลักแล้ว”

ข. การย้ายตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วรรคหนึ่ง และข้อ ๒.๒ ให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ในโรงเรียนเครือข่าย ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิม ในโรงเรียนคุณภาพหรือโรงเรียนอื่น ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน สําหรับการกําหนดขนาดสถานศึกษา และคุณสมบัติ การย้ายกรณีปกติ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ ดังนี้

“ข้อ ๒.๒ สําหรับผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา

แล้วแต่กรณี ในโรงเรียนเครือข่ายที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนหลักแล้ว ให้พิจารณาคุณสมบัติสําหรับ การย้ายกรณีปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ คือ “ผู้ขอย้ายปัจจุบันได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้อํานวยการ สถานศึกษาหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ในโรงเรียนเครือข่ายที่มีการจัดการศึก โรงเรียนหลักและนักเรียนทุกชั้นเรียนมาเรียนรวมกันแล้ว”

การบริหารงานบุคคลโรงเรียนคุณภาพ การแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ

การบริหารงานบุคคลโรงเรียนคุณภาพ การแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ.ช่วงเปลี่ยนผ่าน ว1/2566 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

จุดเน้น สพฐ.2567 นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ปีงบประมาณ 2567 นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments