การประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม”

864

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม”

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม"
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ในรูปแบบการจัดประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 380,000 บาท โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบ และติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook page สร้างสรรค์ไทย

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม"
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม”

กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ: เยาวชนสร้างสรรค์สื้อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม ชื่อโครงการ: สร้างสรรค์ไทย (Creative Thai)
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมเข้าประกวด
1. ผู้สมัครร่วมโครงการอายุไม่เกิน 25 ปี โดยไม่เกินกําหนดภายในวันปิดรับสมัครผลงาน
2. สามารถสมัครได้ทั้งเดี่ยว และทีม โดยสมาชิกภายในทีมต้องมีอายุตามกฎระเบียบเช่นกัน
3. ไม่จํากัด เพศ การศึกษา อาชีพ ภูมิลําเนา และสัญชาติ

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
กติการการสมัครและส่งผลงาน
1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านช่องทางที่กําหนดเท่านั้น ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ/ QR Code
2. การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและส่งผลงาน ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดการสมัครในนามจังหวัดที่นําเสนอเนื้อหาทางวัฒนธรรมจังหวัดนั้นๆ ได้เพียง 1 จังหวัด ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครมีที่อยู่ตามบัตรประชาชนอยู่จังหวัดเชียงราย แต่ส่งผลงานเนื้อหาทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น ผู้สมัครต้องลงสมัครในนามจังหวัดขอนแก่น เท่านั้น!
3. ผลงานจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ที่สามารถสื่อความหมาย และแสดงความสวยงาม อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย ได้อย่างลงตัว มีความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอมุมมอง ทั้งนี้เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธSSมอันดีของวัฒนธรรมไทย
4. คลิปผลงานต้องมีขนาด 16:9 แนวนอน (1920 x 1080 px) เพื่อความเหมาะสมในการลงช่องทาง Youtube
5. คลิปผลงานความยาวไม่ต่ํากว่า 3 นาทีและไม่เกิน 5 นาที (รวม Title ตอนเริ่มต้น และเครดิตปิดท้ายตามกติกา)
6. คลิปผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องขึ้นต้นด้วยโลโก้ สร้างสรรค์ไทย ความยาว 3-5 วิ และเครดิตลงท้ายด้วยโลโก้ กองทุนสื่อฯ3-55 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามช่องทางข้อ 1
7. คลิปผลงานต้องใส่โลโก้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไว้ที่มุมซ้ายบนของผลงานตลอดคลิป ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามช่องทางข้อ 1
8. ผลงานจะต้องใช้เทคนิคการถ่ายทําด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
9. หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษให้ชัดเจน
10. อัพโหลดคลิปผลงานเข้าประกวดโดยการสร้างช่อง Youtube ส่วนตัว พร้อมทั้งตั้งเป็น Unlisted เท่านั้น จนถึงวันประกาศผลหรือได้รับอนุญาตเผยแพร่จากโครงการฯ
11. การส่งผลงงานโดยการคัดลอกลิงค์ลงยังช่องทางส่งผลงานตามช่องทางข้อ 1
12. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิใดๆ เช่น ภาพ เสียง เอฟเฟค ร่วมทั้งส่วนอื่นๆ ที่นํามาผลิตผลงาน มิเช่นนั้นผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองทั้งหมด 13. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทําซ้ํา ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ และไม่เคยนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
14. ผลงานการประกวดทุกผลงานจะต้องผ่านตามกติกาการประกวดทุกข้อ หากผิดกติกาทีมงานขออนุญาตตัดสิทธิ์ทันที
15. ผลงงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือนําไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ได้ทุกประการ
16. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ การสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google site หลักสูตรอบรม เดือนมิถุนายน หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)