การประกวดแข่งขันคัดลายมือ สำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓)

4787

การประกวดแข่งขันคัดลายมือ สำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓)

Advertisement

การประกวดแข่งขันคัดลายมือ สำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓)
การประกวดแข่งขันคัดลายมือ สำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓)

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓) สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕

การประกวดแข่งขันคัดลายมือ สำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕
การประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕

สํานักงานราชบัณฑิตยสภาได้เล็งเห็นว่าการประกวดแข่งขันคัดลายมือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วย อนุรักษ์และส่งเสริมภาษาไทยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากภาษาไทยมีตัวอักษรไทยเป็นตัวอักษรประจําชาติ เป็น เอกลักษณ์อันงดงามควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งเสริม อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์โดยตรงแก่ผู้เข้าร่วม ประกวดเพราะเป็นการฝึกสมาธิและฝึกทักษะให้เขียนอักษรไทยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างประณีตงดงาม ซึ่งจะติดตัวผู้เข้าร่วมประกวดไปตลอดชีวิต มีผลให้ทํางานอื่นต่อไปอย่างมีสมาธิและมีสุนทรียภาพ ทั้งยังเป็น กิจกรรมที่มีประโยชน์แก่ประเทศชาติที่จะช่วยอนุรักษ์รูปแบบตัวเขียนอักษรไทยอันงดงามให้คงอยู่คู่ชาติต่อไป

รายละเอียดประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓) สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕

การประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕
การประกวดแข่งขันคัดลายมือ สำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕
ช่องทางการสมัคร
ช่องทางการสมัคร

ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการประกวดและใบสมัครระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖) ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการประกวดและใบสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) ได้ที่นี่

Advertisement

ส่งใบสมัครฉบับจริงมาพร้อมกับผลงานการคัดลายมือตามรูปแบบที่กําหนดมายังสํานักงาน ราชบัณฑิตยสภา ประกอบด้วย
๑) ใบสมัคร ๑ ฉบับ พร้อมรูปถ่าย
๒) ผลงานคัดลายมือของนักเรียน ๑ ฉบับ โดยลงทะเบียนประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทางภายในวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สํานักงานราชบัณฑิตยสภาจะยึดวันประทับตราเป็นสําคัญ จ่าหน้าซองถึง โครงการจัดการประกวดแข่งขันคัด ลายมือสําหรับเยาวชน ประจําพุทธศักราช ๒๕๖๕ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า ถนน ศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

รายละเอียดการประกวดและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา www.orst.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่ นางสาวนุชจรี เล็กบางพงศ์ (๐๖ ๓๑๙๘ ๑๘๙๖) นายสะเกษษ์ พุทธพิทักษ์ (๐๙ ๐๗๔๕ ๔๕๖๕) และนางสาวรุจิเรข กิมประพันธ์ (๐๘ ๑๔๙๔ ๒๒๐๓)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การประกวดพูดเล่าเรื่อง สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓) สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่อง

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/