การประกัน สินเชื่อ ของผู้ กู้เงิน โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

2883

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวในแวดวงการศึกษามาฝากเช่นเคย โดยเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการเผยแพร่หนังสือของสำนักงาน สกสค. เกี่ยวกับ การประกัน สินเชื่อ ของผู้ กู้เงิน โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง การประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงาน สกสค.จังหวัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่ ธก.๑ ๑๘๐/๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๒ หน้า

ด้วยธนาคารออมสิน มีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. แจ้งว่า บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด(มหาชน) ดําเนินการต่ออายุกรมธรรม์ประกันสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ที่ครบอายุสัญญา ออกไปอีก ๑ ปี และเนื่องจากอัตราประกันตามกรมธรรม์ที่หมดอายุลงเป็นการทําประกันระยะยาว ๙ ปี ซึ่งจะมีส่วนลดกรมธรรม์ระยะยาวแต่ในการต่อประกันภัยครั้งนี้เป็นการต่อสินเชื่อประกันภัย ๑ ปี อีกทั้งผู้เอา ประกันภัยในโครงการ ช.พ.ค. มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ๙ ปี บริษัทจึงต้องคิดอัตราเบี้ยประกันภัยปกติสําหรับ กรมธรรม์รายปี กล่าวคือสําหรับผู้เอาประกันภัยที่อายุไม่เกิน ๖๕ ปี มีอัตราเบี้ยประกัน ๐.๘๔% และผู้เอา ประกันภัยที่อายุเกิน ๖๕ ปี แต่ไม่เกิน ๗๔ ปี อัตราเบี้ยประกัน ๑.๑๓๖ % รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ เพื่อให้ผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ที่กรมธรรม์หมดอายุได้ทราบข้อมูลการ ทําประกันสินเชื่อ จึงขอให้สํานักงาน สกสค.จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

การประกัน สินเชื่อ ของผู้ กู้เงิน โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
การประกัน สินเชื่อ ของผู้ กู้เงิน โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

ขอบคุณที่มา : สกสค. จ.สุรินทร์