Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

การประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 4/2559

Advertisement


วันนี้ (20 เมษายน 2559)

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ 4/2559 ณ
ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ เข้าร่วมประชุม

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Advertisement


สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้

มีเรื่องเพื่อทราบที่น่าสนใจหลายเรื่อง

อาทิ

 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)
  ได้
  รายงานผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
  การจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม
  2559


 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)
  ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ 3 เรื่อง คือ


  การปรับปรุงและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินงานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559),
  การยกระดับการศึกษาของพนักงานรักษาความปลอดภัย และโครงการบรรณสัญจร (Book
  Voyage
  ) ประจำปี 2559

 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
  (องค์การมหาชน) (สทศ
  .)
  ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติกับการปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการ
  (Ordinary National Educational Test : ONET
  and Educational Reform of the Ministry of Education
  )


 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

  ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
  นโยบายรัฐมนตรี และหัวข้องานวิจัยของ

  สกศ.


“ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี”
จะสรุปและเผยแพร่ภายในช่วงค่ำของวันนี้ (20 เมษายน)

รวมทั้งวาระประชุมเรื่องอื่นๆ
ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันในครั้งนี้

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 172/2559

You might also like