การประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 10/2559

636

           นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 10/2559 โดยมีพล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทนจาก 5 แท่งหลัก และผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

เพิ่มเพื่อน

 

โดยในการประชุมได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ 5 เรื่องด้วยกัน

ซึ่งในที่ประชุมรับทราบข้อเสนอดังกล่าวและมีการเสนอความเห็นเพิ่มเติมในบางเรื่อง
อาทิ เรื่องความก้าวหน้าในการดำเนินงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2559 ให้เพิ่มกิจกรรมแต่งฉันท์พิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชไปยังส่วนของภูมิภาคด้วย
และเรื่องของข้อเสนอเชิงนโยบายมาตรฐานวิชาชีพและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในเบื้องต้นทางบอร์ดคุรุสภาได้รายงานไปยัง สนช.แล้ว 1 ครั้ง และจะมีการประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นี้      

 

 

ในส่วนของเรื่องที่เสนอให้ที่พิจารณามีด้วยกันทั้งสิ้น 14
เรื่อง
ในที่ประชุมให้ความเห็นชอบเรื่องที่เสนอและได้พิจารณาให้มีการเพิ่มเติมในบางเรื่อง
ทั้งนี้ให้มีการดำเนินการในเรื่องที่ได้พิจารณาแล้วตามกรอบ
ที่ได้กำหนดไว้ต่อไป

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ