การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ผ่าน Facebook Live วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

1268

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ผ่าน Facebook Live วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

Advertisement

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ผ่าน Facebook Live
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ผ่าน Facebook Live

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สำหรับผู้ประเมินภายนอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษาที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม “วิธีการอบรม Online จาก สมศ. แบบละเอียด” อบรมอย่างไรให้ได้เกียรติบัตร

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ผ่าน Facebook Live ทางเพจ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

✅ 09.30 – 11.00
เปิดการประชุม และชี้แจง เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด)

Advertisement

✅ 11.10 – 12.00
ชี้แจงเรื่อง การรับรอง การต่ออายุ และการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก โดย หัวหน้างานนิติการ (ว่าที่ร้อยตรีภัทรพล จันทร์เจริญแดง)

✅ 13.00 – 15.00
ชี้แจงเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ,Line กลุ่มผู้ประเมิน และ ถาม-ตอบ โดย หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ดร.ณัฐพล ธิตินานันทกูล)

✅ 15.10 – 16.00
ชี้แจงเรื่อง วิธีการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA) ในการประเมินคุณภาพภายนอก โดย หัวหน้าภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร) และ หัวงานงานระบบประเมิน (นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/