วันเสาร์, มีนาคม 2, 2024
Google search engine
หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....

การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….

Advertisement

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ….. เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามที่ปรากฎในสภาวการณ์ปัจจุบัน

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เคยเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้วครั้งหนึ่ง และมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นในประเด็นปัญหาในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและความไม่สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวสำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้กำหนดให้มีการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอีกครั้ง

Advertisement

จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้มีข้อสังเกตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากหน่วยงานและส่วนราชการอื่น  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ เพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนนำเสนอร่างพระราชบัญญัติไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอบคุณที่มาจาก : ก.ค.ศ.

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments