การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

1538
การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 มกราคม 2564 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ ชั้น 7 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมสัมมนาจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. … เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 เพื่อให้รายละเอียดของร่างระเบียบฯ ดังกล่าว มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับการจัดทำระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทั้งนี้ หากดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จ ข้อมูลต่าง ๆ นี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปบูรณาการการใช้งานกับหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการได้ต่อไป โดยในการนี้ได้เชิญที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมประชุม

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.