การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดและแบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 สายงาน

1904
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดและแบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 สายงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดและแบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 สายงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดและแบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 สายงาน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดและแบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 สายงาน ณ โรงแรมนูโว ชิตี กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากการที่ ก.ค.ศ. ได้อนุมัติปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงได้อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ทุกสายงาน (สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา) ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดในการประเมินด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน ก.ค.ศ.

จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และร่วมกันพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดและแบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ให้มีรายละเอียดตัวชี้วัดที่ใช้สำหรับการประเมิน มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของตำแหน่งต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกันทั้งระบบ

โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลาย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ก่อนที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ก.ค.ศ.