การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1239

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

เพิ่มเพื่อน

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายชาย  มะลิลา  รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานาน และมีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องดำเนินการพิจารณาทบทวนบทบัญญัติของกฎหมายให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นถึงความจำเป็นในการดำเนินการให้มีการจัดตั้ง อ.ก.ค.ศ. สพฐ.,อ.ก.ค.ศ. สพฐ. จังหวัด และอ.ก.ค.ศ. สพฐ.กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการแก้ไขอำนาจบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ และได้มอบหมายสำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ…. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงเป็นที่มาการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย ผู้แทนส่วนราชการ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง กฎ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

02