วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการประชุม ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

การประชุม ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

Advertisement

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุม ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

วันที่ 26 กันยายน 2565 นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 31 ที่บัญญัติให้อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบัน อัตราเงินวิทยฐานะใช้บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 โดยที่ผ่านมามีข้อหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและงดเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะในกรณีต่าง ๆ เช่น การถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือถูกสั่งพักราชการ การถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการและสั่งให้กลับเข้ารับราชการ การสั่งให้ประจำส่วนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งต้องงดเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ รวมทั้งระเบียบ ก.ค.ศ. ฯ ข้อ 8 ได้กำหนดการงดการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะตามมาตรา 55 กรณีมีผลการปฏิบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 9-12/2564) รวมทั้งการกำหนดให้มีการพัฒนาก่อนงดเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ นอกจากนี้ มีกฎหมายอื่นที่กำหนดสิทธิประโยชน์ของข้าราชการเพิ่มเติม เช่น การลาไปอุปสมบท ในโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ถือเป็นวันลา การลาไปถือศีลปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี ลาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ และลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เป็นต้น

Advertisement

สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเชิญผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 33 คน

อ่านเพิ่มเติมจากสำนักงาน ก.ค.ศ. คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รายชื่อโรงเรียนเขตพิเศษ ใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments