การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

2265

วิทยฐานะ ผู้บริหารการศึกษา

Advertisement

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตั้งแต่วันที่พ้นระยะเวลาดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามหนังสือที่อ้างถึง 2-5 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

1.แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณ วันที่ 1 ตุลาคม – วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
2. ให้ผู้บริหารการศึกษาเสนอแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/บก. จำนวน 2 ชุด เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาให้ความเห้นชอบ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นที่ท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
3.เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางานแล้ว ให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน และส่งถึงส่วนราชการต้นสังกัด ภายในวันที่ 5 กันยายนของทุกปี จำนวน 4 ชุด

Advertisement

วิทยฐานะ ผู้บริหารการศึกษา 1

>> ดาวน์โหลดไฟล์ ว 4268

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4268 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จากสพร.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/