Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

Advertisement

การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 

เพิ่มเพื่อน

ที่ประชุมได้รับทราบการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูในโรงเรียนสังกัด
สพฐ.

Advertisement

Advertisement

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งขณะนี้
สพฐ.ได้รวบรวมข้อมูลจากเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับจำนวนบ้านพักที่มีครู
อาศัยอยู่และมีความชำรุดทรุดโทรมควรได้รับการซ่อมแซมเร่งด่วน
รวม 2,240 หลัง

พร้อมได้จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2559
เพื่อซ่อมแซมบ้านพักครูในโรงเรียนแล้ว
1,330 หลัง
ในวงเงิน 262 ล้านบาท
และเตรียมเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี
2560
เพิ่มเติม
เพื่อซ่อมแซมบ้านพักครูในโรงเรียนอีก
10,125 หลัง วงเงินรวมทั้งสิ้น 2,025
ล้านบาท
ต่อไป

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 56/2559 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 2/2559

You might also like