การปรับปรุง แนวปฏิบัติ การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ ในการบรรจุ และ แต่งตั้ง เป็น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ

2736
การปรับปรุง แนวปฏิบัติ การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ ในการบรรจุ และ แต่งตั้ง เป็น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ
การปรับปรุง แนวปฏิบัติ การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ ในการบรรจุ และ แต่งตั้ง เป็น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ

การปรับปรุง แนวปฏิบัติ การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ ในการบรรจุ และ แต่งตั้ง เป็น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ

สถานี ก.ค.ศ.การปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒเพื่อประโยษน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ

สวัสดีข้าราชการครูและบุคลากรกางการศึกษา รวมถึงผู้อ่านทุกท่าน วันนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. มีประเด็นสำาคัญที่จะสร้างความเข้าใจเกี๋ยวกับแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ราชการครูและบุคลากรกางการศึกษา สหรับคุณวุฒิในประกศ เพื่อเป็นแนวกางในการดำเนินการขอรับรองคุณวุฒิและพือประโยชน์ต่อผู้ส่เร็จการศึกษาจะคุณจุฒิไปใช้ในการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้ราชการครูและบุคลากรกางการศึกษาต่อไป  แต่เดิมนั้นการพิจารณารับรองคุณวุฒิในบระเทศของสำนักงน ก.ค.ศ. ดำเนินการตามแนวบฏิบัติตาม 3 31/2560 ซึ่งกำหนดให้รับคำขอจาก 2 หน่งยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) และสถาบันการศึกษา โดยคุณวุฒิที่ กค..รับรอง ต้องได้รับความห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือทบวงมหาจิหยาลัย (เดิม) โดยมีหลักฐานประกอยการพิจารณาที่สำคัญ คือ หนังสือรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ และเล่มหลักสูตรที่ประทับตรารับทราบ การให้ความเห็นชอบหลักสูดรฯ จากการรับคำขอ 2 ช่องทาง ทำให้การขอรับรองคุณวุฒิในบางคุณจุฒิเกิดความซ้ำซ้อน

ประกอบกับปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูดรผ่านระบบ Office of Commission of Higher Education Curriculum Online (CHECO) จึงทำให้ไม่มีหนังสือรับทราบการให้ความห็นชอบหลักสูตรฯ และเล่มหลักสูตรที่ประทับตรารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ มาประกอบการพิจารณาเช่นเดิม

ดังนั้น พื่อให้การรับรองคุณวุฒิในประเทศมีแนวทางการดำนินการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อการที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะนำคุณจุฒิไปใช้ ก.ค.ศ. จึงได้มีมติให้ปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณจุฒิในประเทศ ใหม่  ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเวียนส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร 0206.6/3 10ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ต้องเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. การเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองคุณวุฒิ กระทำได้ใน 2 กรณี ได้แก่

2.1 กรณีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Office of Commission of Higher Education Curriculum Online (CHECO)ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้จัดส่งคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. พื่อนำเสนอ ก.ค..ศ. พิจารณา

2.2 กรณีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาไม่ผ่านระบบ Office of Commission of Higher Education Curriculum Online (CHECO) ให้สถาบันการศึกษา เป็นผู้จัดส่งคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานไปยังสำนักงาน ก.ค..ศ.เพื่อนำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา                           เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่

1) เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาได้พิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแล้ว

2) เอกสารหลักฐานอื่นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาสำหรับคุณวุฒิตามข้อ 2.2 ซึ่งได้รับการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาไม่ผ่านระบบ CHECO ให้สถาบันการศึกษาส่งเล่มหลักสูตรที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษามาประกอบการพิจารณาด้วย

3. การรับรองคุณวุฒิทุกกรณีจะมีผลการรับรองไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการ มาตรฐานการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาได้ตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแล้ว

ในการนี้ ได้มีการกำหนดบทเฉพาะกาลพื่อรองรับกรณีคุณจุฒิที่ได้รบจันที่รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร หรือ วันที่รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานทางวิชาการสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือวันที่ได้พิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ไว้ก่อนวันที่แนวปฏิบัติฯ นี้ใช้บังคับแต่ยังมิได้เสนอให้ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. พิจารณารับรอง ให้ส่งคำขอรับรองคุณวุฒิถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้ แนวปฏิบัติฯ ใหม่ (ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564) โดยให้จัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัต (ว 31/2560) เดิม ซึ่งจะมีผลการรับรองคุณวุฒิไม่ก่อนวันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับเรื่องและเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์

สำนักงาน ก.ค.ศ. หวังเบ็นอย่างยิ่งว่าการปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิฯ ใหม่ ตาม ว 10/2563 ในครั้งนี้ จะทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเกิดประโยชนกับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะนำคุณจุฒิไปใช้ในการสมัครสอบแข่งขันและการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

ดร.อัมพร พินะสา

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

การปรับปรุง แนวปฏิบัติ การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ ในการบรรจุ และ แต่งตั้ง เป็น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ
การปรับปรุง แนวปฏิบัติ การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ ในการบรรจุ และ แต่งตั้ง เป็น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ

 

การปรับปรุง แนวปฏิบัติ การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ ในการบรรจุ และ แต่งตั้ง เป็น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ
การปรับปรุง แนวปฏิบัติ การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ ในการบรรจุ และ แต่งตั้ง เป็น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ
การปรับปรุง แนวปฏิบัติ การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ ในการบรรจุ และ แต่งตั้ง เป็น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ
การปรับปรุง แนวปฏิบัติ การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ ในการบรรจุ และ แต่งตั้ง เป็น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ

ขอบคณที่มาข่าวจาก สถานี ก.ค.ศ. https://www.moe.go.th/สถานี-ก-ค-ศ-การปรับปรุงแน-2