การปรับผัง รายการ ออกอากาศ การเรียนการสอน DLTV ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3403
การปรับผังรายการออกอากาศการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การปรับผังรายการออกอากาศการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การปรับผัง รายการ ออกอากาศ การเรียนการสอน DLTV ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การปรับผัง รายการ ออกอากาศ การเรียนการสอน DLTV ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การปรับผัง รายการ ออกอากาศ การเรียนการสอน DLTV ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หลังจากทดลองออกอากาศเป็นเวลาสองสัปดาห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนตามสถานการณ์จึงได้ดำเนินการปรับผังรายการออกอากาศการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อให้สถานศึกษานำไปสู่การปฏิบัติดังนี้

             1. ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จะออกอากาศเฉพาะรายวิชาใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์,  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ซึ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเท่านั้น โดยจะไม่ออกอากาศรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) และการงานอาชีพ เนื่องจากรายวิชาเหล่านี้ เป็นรายวิชาที่เน้นการพัฒนาทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติ  ซึ่งนักเรียนที่เรียนทางไกลที่บ้านไม่มีสื่อของจริง อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือดนตรี ในการฝึกปฏิบัติเหมือนเรียนที่โรงเรียน และต้องอาศัยครูสอนเป็นขั้นตอน สาธิตการปฏิบัติและกำกับดูแลให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้เมื่อนักเรียนเรียนที่บ้าน

          2. ในการเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป  ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จะเป็นการออกอากาศซ้ำทั้ง 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เป็นต้นไป

ในช่วงของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยความร่วมมือของ สสวท. ได้เพิ่มเติมวีดีทัศน์การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ (รายวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี) ให้ครบตามเนื้อหาและตัวชี้วัดแล้ว เพื่อการออกอากาศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

PR dltv | 04 มิ.ย. 2563

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.dltv.ac.th