การปรับราคาชดใช้ แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย

1907
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย 

การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย

เรื่อง การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกขต / ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๕๗๔๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับราคาชดใช้แทน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคือตามกฎหมายทุก ๓ ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๓๓ และได้กำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เพิ่มเพื่อน

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบให้ปรับราคา ชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในรอบ ๓ ปี ถัดไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตามสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถ  ส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปึงบประมาณ พศ. ๒e๖๔ – ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การชดใช้เงินแทน
เครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ไม่สมารถส่งคืตามกฎหมาย ดำเนินกรด้วยความถูกต้องและเป็นไปตามประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรี จึงขอส่งสำเนาประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ไม่สามารถส่งคืตามกฎหมาย ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

 

การปรับราคาชดใช้ แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การปรับราคาชดใช้ แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย 

 

 

การปรับราคาชดใช้ แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การปรับราคาชดใช้ แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม ว6342

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ข้อมูล จาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ