การปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ 

1861

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid 19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัดดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีสถานที่ทำงานในเขต 28 จังหวัดดังกล่าว มอบหมายบุคลากร ในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด ให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 25 ของบุคลากรทั้งหมด โดยคำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับงานให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ