เปิด  5  ขั้นตอน การฝึกการควบคุมอารมณ์ (Emotion Coaching) ที่ครูและผู้ปกครองควรฝึกเด็ก 

4735

 

 

 เปิด  5  ขั้นตอน การฝึกการควบคุมอารมณ์ (Emotion Coaching)
ที่ครูและผู้ปกครองควรฝึกเด็ก 

 

 เปิด  5  ขั้นตอน การฝึกการควบคุมอารมณ์ (Emotion Coaching) ที่ครูและผู้ปกครองควรทำ 
เปิด  5  ขั้นตอน การฝึกการควบคุมอารมณ์ (Emotion Coaching) ที่ครูและผู้ปกครองควรฝึกเด็ก 

      การฝึกควบคุมอารมณ์ (Emotion Coaching) คือ การช่วยให้เด็กรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง สามารถควบคุมอารมณ์ โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ “ทำไม่เหมาะสม” ช่วยให้เด็กสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดี และมีความมั่นใจในการปรับลดความรุนแรงทางอารมณ์และพฤติกรรมที่แสดงออกต่อสถานการณ์ต่างๆ

โดย การฝึกควบคุมอารมณ์  5 ขั้นตอน ที่ครูและผู้ปกครองควรทำกับเด็ก สามารถทำได้ คือ

 1. ปรับคลื่นให้ตรงกัน (Tune in)
  สังเกต ตรวจสอบอารมณ์ของเราและของเด็กในขณะนั้น โดยตัวเราต้องใจเย็นพอที่จะแนะนำ การควบคุมอารมณ์
  ให้กับเด็ก ถ้ายังไม่แน่ใจ อาจให้เวลาสักครู่หนึ่งสำหรับทั้งสองฝ่ายได้ตั้งสติ  แล้วค่อยดำเนิน
 2. เชื่อมต่อกับลูก (Connect)
  ใช้สถานการณ์เป็นเครื่องมือของเราและเด็กได้เรียนรู้   จะช่วยให้เด็กที่กำลังมีอารมณ์อยู่เห็นภาพชัดเจนว่ากำลัง
  มีอารมณ์อะไรอยู่  และช่วยให้ลูกเชื่อมโยงอารมณ์นั้นเข้ากับพฤติกรรมที่จะแสดงออกได้
 3. ยอมรับและรับฟัง (Respect and Listen)
  ยอมรับ เข้าใจความรู้สึกลูก โดยผู้ปกครองลองเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของเด็ก นึกถึงสถานการณ์ที่ตัวเรามีอารมณ์แบบนั้น และนึกย้อนไปว่าตอนนั้นความรู้สึกเป็นอย่างไร
 4. ช่วยลูกของคุณระบุและตั้งชื่ออารมณ์ (Name emotions)
  ช่วยลูกระบุอารมณ์ที่ลูกคุณกำลังประสบ    แทนที่จะบอกลูกว่าเขาควรรู้สึกอย่างไร  ให้ช่วยตั้งชื่ออารมณ์และ
  ช่วยปลอบประโลมลูก
 5. ค้นหาวิธีการในการแก้ปัญาหาที่ดีร่วมกัน   (Find good solutions)
  เมื่อเด็กประพฤติตัวไม่เหมาะสม   ให้โอกาสอธิบายว่าทำไมจึงทำพฤติกรรมนั้นๆ  ส่งเสริมให้เด็กแสดงอารมณ์
  ออกมา   แต่กำหนดขอบเขตพฤติกรรมว่าทำอะไรได้ไม่ได้  ภายใต้คำแนะนำผู้ใหญ่

 

แปลและเรียบเรียง ครูอัพเดตดอทคอม  
อ้างอิงจาก The Five Steps of Emotion Coaching    สืบค้น  17  มี.ค. 2563

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/