ก.ค.ศ. ให้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

3002

การพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ มติ ก.ค.ศ. ให้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

Advertisement

ก.ค.ศ. ให้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง เป็นจำนวนมาก จึงมีมติกำชับให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง

Advertisement

การพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ มติ ก.ค.ศ. ให้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ขอบคุณที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/