การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

3722
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (แจ้ง สพท.และ ศธจ.)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (แจ้ง สพท.และ ศธจ.)

 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (แจ้ง สพท.และ ศธจ.)เรื่อง การพัฒนข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เรียน ศึกษาธิการจังหวัด

ด้วยสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓โดยจัดให้มีการแบ่งกลุ่มพัฒนาฯ จำนวน ๒ รุ่น กำหนดการพัฒนา ๓ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้อำนวยการสถานศึกษา

ระยะที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง ณ สถานศึกษาต้นแบบ ตามที่สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

และระยะที่ ๓ การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา โดยจัดให้มีการดำเนินการพัฒนฯ ตามกำหนดการพัฒนาฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอส่งกำหนดการพัฒนาฯ และบัญชีรายชื่อ ผู้เข้ารับการพัฒนฯ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ด – ๒) ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนิการแจ้งผู้ผ่านการศัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ข้ารับการพัฒนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตารางการพัฒนาฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ด้วยแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ว 7255 เรียน ศธจ แจ้งการพัฒนา ผอ.รร. 63

ว 7254 เรียน สพท แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนา ผอ.รร. 63

 

กำหนดการดำเนินการพัฒนา ผอ รร 63

 

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนารุ่นที่ 1

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนารุ่นที่ 2

 

— รุ่นที่ 1 ตารางอบรมพัฒนา ผอ.รร. 63แก้ไข
–รุ่นที่ 2 ตารางอบรมพัฒนา ผอ.รร. 63แก้ไข

แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานผู้เข้ารับการพัฒนา

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ