การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

1376
การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบางรายขอลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเหตุประการอื่น นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี แก่ทางราชการ จึงยกเลิกประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพิ่มเพื่อน

และมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในแต่ละจังหวัดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จาก ก.ค.ศ.ค่ะ