การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร สมัครงาน สมัครสอบเป็นพนักงาน รับ 206 อัตรา จํานวน 22 ตําแหน่ง เช็กที่นี่

750

การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร สมัครงาน สมัครสอบเป็นพนักงาน รับ 206 อัตรา จํานวน 22 ตําแหน่ง เช็กที่นี่

การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร สมัครงาน สมัครสอบเป็นพนักงาน รับ 206 อัตรา จํานวน 22 ตําแหน่ง เช็กที่นี่ ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร สมัครงาน สมัครสอบเป็นพนักงาน รับ 206 อัตรา จํานวน 22 ตําแหน่ง เช็กที่นี่
การยาง แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสมัครงาน สมัครสอบเป็นพนักงาน รับ 206 อัตรา จํานวน 22 ตําแหน่ง เช็กที่นี่

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการยางแห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติงานสํานักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร) และสํานักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 22 ตําแหน่ง อัตราบรรจุในครั้งแรกไม่ต่ํากว่า 206 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

2.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 84 อัตรา

3.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 6 อัตรา

4.นักวิชาการเกษตร จำนวน 18 อัตรา

5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 26 อัตรา

6.บุคลากร จำนวน 4 อัตรา

7.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา

8.นิติกร จำนวน 1 อัตรา

9. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 20 อัตรา

10. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา

11. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา

12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 อัตรา

13. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

14. เศรษฐกร จำนวน 3 อัตรา

15. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

16. นักวิชาการตลาด จำนวน 3 อัตรา

17. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 อัตรา

18. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา

19. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา

20. วิศวกร จำนวน 2 อัตรา

21. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

22. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร สมัครงาน สมัครสอบเป็นพนักงาน รับ 206 อัตรา จํานวน 22 ตําแหน่ง เช็กที่นี่
การยาง แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสมัครงาน สมัครสอบเป็นพนักงาน รับ 206 อัตรา จํานวน 22 ตําแหน่ง เช็กที่นี่

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

2.1 มีสัญชาติไทย

2.2 มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ปิดรับสมัคร)

2.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ณ วันที่ปิดรับสมัคร

2.4 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติตามระเบียบที่ กยท. กําหนด ตามที่ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

2.5 ผู้สมัครชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับ การตรวจเลือกทหารจากการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยต้องมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณีเป็นข้าราชการทหาร) แล้วแต่กรณี

2.6 ไม่เป็นบุคคลคนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ

2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

2.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดอออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

2.10 ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

2.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น

2.12 สามารถปฏิบัติงานให้แก่ กยท. ได้เต็มเวลา

2.13 ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย ผิดปกติ หรือมีทรัพย์เพิ่มขึ้นผิดปกติ

2.14 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

(เปิดรับสมัครวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ

ขอบคุณที่มา การยางแห่งประเทศไทย

เรื่องราวที่น่าสนใจ อัพเดทวันหยุดเดือนตุลาคม 2565 เช็ควันหยุดราชการ วันหยุดพิเศษ วันหยุดปี 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดยาว เช็ควันหยุดราชการ อัพเดทวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร เช็คที่นี่