วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันการยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน รับ 206 อัตรา จํานวน 22 ตําแหน่ง เช็กที่นี่

การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน รับ 206 อัตรา จํานวน 22 ตําแหน่ง เช็กที่นี่

Advertisement

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน รับ 206 อัตรา จํานวน 22 ตําแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้

การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร สมัครงาน สมัครสอบเป็นพนักงาน รับ 206 อัตรา จํานวน 22 ตําแหน่ง เช็กที่นี่

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการยางแห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติงานสํานักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร) และสํานักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จํานวน 22 ตําแหน่ง อัตราบรรจุในครั้งแรกไม่ต่ํากว่า 206 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

2.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 84 อัตรา

3.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 6 อัตรา

4.นักวิชาการเกษตร จำนวน 18 อัตรา

5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 26 อัตรา

6.บุคลากร จำนวน 4 อัตรา

7.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา

8.นิติกร จำนวน 1 อัตรา

9. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 20 อัตรา

10. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา

11. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา

12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 อัตรา

13. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

14. เศรษฐกร จำนวน 3 อัตรา

15. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

16. นักวิชาการตลาด จำนวน 3 อัตรา

17. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 อัตรา

18. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา

19. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา

Advertisement

20. วิศวกร จำนวน 2 อัตรา

21. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

22. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร สมัครงาน สมัครสอบเป็นพนักงาน รับ 206 อัตรา จํานวน 22 ตําแหน่ง เช็กที่นี่

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

2.1 มีสัญชาติไทย

2.2 มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ปิดรับสมัคร)

2.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ณ วันที่ปิดรับสมัคร

2.4 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติตามระเบียบที่ กยท. กําหนด ตามที่ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

2.5 ผู้สมัครชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับ การตรวจเลือกทหารจากการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยต้องมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณีเป็นข้าราชการทหาร) แล้วแต่กรณี

2.6 ไม่เป็นบุคคลคนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ

2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

2.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดอออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

2.10 ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

Advertisement

2.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น

2.12 สามารถปฏิบัติงานให้แก่ กยท. ได้เต็มเวลา

2.13 ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย ผิดปกติ หรือมีทรัพย์เพิ่มขึ้นผิดปกติ

2.14 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

(เปิดรับสมัครวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ

ขอบคุณที่มา การยางแห่งประเทศไทย

เรื่องราวที่น่าสนใจ อัพเดทวันหยุดเดือนตุลาคม 2565 เช็ควันหยุดราชการ 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments