การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจําปี 2563

1795

สถานี ก.ค.ศ. “การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจําปี 2563”

สวัสดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน สํานักงาน ก.ค.ศ. มีประเด็นเร่งด่วน เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ ว 6/2563 มาแจ้งให้ทุกท่าน ได้รับทราบ

ในรอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี พ.ศ. 2563 ที่กําหนด ให้พิจารณาย้ายครั้งแรกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ต่อมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือแจ้งว่ามีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพิจารณาย้าย ดังนั้น สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงได้นําเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารจานบุคคล

ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 พิจารณา โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้ กศจ. ดําเนินการ ย้ายครั้งแรกให้แล้วเสร็จก่อนตามกําหนดเดิม (วันที่ 25 ตุลาคม 2563) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด (ว 6/2563) โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ

ทั้งนี้ ภายหลังการดําเนินการดังกล่าว หาก กศจ.ใด พบข้อขัดข้องที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อขัดข้อง ที่เกิดจากประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3566 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หรือมีข้อเสนอแนะอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ให้หารือ มายัง ก.ค.ศ. เพื่อสํานักงาน ก.ค.ศ. จะได้นําประเด็นหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวนําเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นรายกรณีต่อไป

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.ค.ศ.

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.