การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563

4000
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ส้กัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒t๖๓
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนน
ในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ก.ค.ศ. มีมติให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ สำหรับการย้าย ประจำปี พศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ยกเว้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยหลักเกณฑ์ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดขนาดสถานศึกษา รายละเอียดตัวชี้วัด และคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประมินศักยภาพของผู้ประสด์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ ๑ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม ๒ การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา พื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่มีสภาพความยากลำบากในการจัดการศึกษา ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีกรที่ กคศ. กำหนด จึงกำหนด ดังนี้
๑. ขนาดสถานศึกษา ตามจำนวนนักเรียน เป็น ๔ ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
และขนาดใหญ่พิเศษ ดังนี้
ขนาดูเล็ก  มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๓๕๙ คนลงมา

ขนาดกลาง  มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๓๖๐-๑๐๗๙ คน

ขนาดใหญ่  มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑,๐๘๐ – ๑,๖๗๙ คน

ขนาดใหญ่พิเศษ  มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๖๘๐ คนขึ้นไป

โดยให้ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีที่กำหนดการส่งคำร้องขอย้ายประจำปื
และใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนดังกล่าวไปตลอดการย้ายประจำปีนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการย้ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒.รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. สถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ ๑ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม ๒ การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษที่มีสภาพความยากลำบากใการจัดการศึกษา หลักเกณฑ์ข้อ ๑ สถานศึกษา
ที่จะใช้รับย้าย ข้อ ๑.๑ เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เกาะ พื้นที่เสี่ยงภัยหรือชายแดน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓หรือประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสำนักงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๓ หั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาดังกล่าวได้ที่ http//personnel.obecg.go.th และ ww.cgd.go.th สำหรับสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพเป็นพิเศษตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑.๓ นั้น ในการย้ายประจำปี พศ. ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่กำหนด

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563

 

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563

 

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

1. แจ้ง ศธจ. ทุกจังหวัด ว 3566 (ลว. 1 ก.ค. 63)
2. แจ้ง สพท. ทุกเขต (ว 3564 ลว. 1 ก.ค.63)
3. แจ้ง สศศ. (3565 ลว. 1 ก.ค. 63)

ประกาศกระทรวงคลังฯ (ว 108 ลว 30 ก.ย.62)
ประกาศระทรวงการคลังฯ (ว 53 ลว 24 มี.ค.63)
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
โรงเรียนพื้นที่เกาะ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ