การรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2106
การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวดีๆ เกี่ยวกับการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ
ซึ่งคุณครูสามารถเข้าตรวจสอบการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตัวเอง

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 908 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษทุกเขต ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด จำนวน 1 ฉบับ
ที่ นร 0508/ว(ท) 555 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
2. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด จำนวน 1 ฉบับ
ที่ ศธ 0201.4/1952 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
3. กำหนดการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 จำนวน 1 ฉบับ
4. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 จำนวน 1 ฉบับ
5. แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์ชั้นสายสะพาย จำนวน 1 ฉบับ
6. แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสถานที่ที่เหมาะสม (ตามสิ่งที่งมาด้วย 1 และ 2)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการประสานผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ส่งแบบตอบรับฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5) ทางอีเมลล์ [email protected] ภายในวันจันทที่ 22 กุมภาพัน 2564 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนที่เดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายที่สำนักพัฒนาระบบบริหางานบุคคลและนิติการ เพื่อจ่ายให้กับผู้ได้รับพระราชทาน ต่อไป

อนึ่ง สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมพิธี ไม่สามารถเบิกได้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0502/1991 ลวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
โทร.0 2288 5658, 0 2282 8466
โทรสาร 0 2281 1392

การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่! 

วิธีตรวจสอบการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยตัวเอง

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ