วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรทางการศึกษา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรทางการศึกษา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

Advertisement

 

การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรทางการศึกษา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา (24 มิถุนายน 2565) เผยแพร่ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรทางการศึกษา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรทางการศึกษา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

Advertisement

อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 (7) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพครูให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน รวมถึงการจัดประสบการณ์การปฏิบัติการสอนและการนิเทศการปฏิบัติการสอนของผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีให้มีความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตร จึงเห็นสมควรให้มีประกาศการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกรายละเอียดแนบท้ายประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 1 มาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง ตอนที่ 1 มาตรฐานหลักสูตร ก. วิชาชีพครู ข้อ 2.2 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 1.4 ประสบการณ์วิชาชีพครู (3) และให้ใช้รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การจัดรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ทักษะทางอาชีพ ในหลักสูตรสถานศึกษา

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X