การรับสมัครนักเรียน สังกัด สพฐ. ปี 2564 ในสถานการณ์ Covid19 ล่าสุด ลงวันที่ 20 เมษายน 2564

1941
รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01
รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01

การรับสมัครนักเรียน สังกัด สพฐ. ปี 2564 ในสถานการณ์ Covid19 ล่าสุด ลงวันที่ 20 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ เรื่อง การดำเนินการรับสมัครนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงปรากฏอยู่อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นภัยคุกคามความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงปลอดภัยด้านสาธารณสุขและระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรัฐบาลจึงได้ประกาศขยายเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ. ศ. 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 และข้อกำหนดออกตามความในมาตราที่ 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ฉบับที่ 16 ประกาศณวันที่ 3 มกราคมพศ. 2564 และฉบับที่ 20
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ถึง 3 มีผลต่อกระบวนการการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกการจับฉลากการประกาศผลการรายงานตัวและการมอบตัวที่ได้กำหนดไว้เดิมตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2564 ยังไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการข้างต้นได้แล้วเสร็จนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและแล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัด เลื่อนการสอบคัดเลือกการจับฉลากการประกาศผลการรายงานตัวและการมอบตัวที่ได้กำหนดไว้ตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับเดิมและให้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเป็นไปตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564  ฉบับใหม่ ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01
รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01

 

รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01

รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01
รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01

 

รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01
รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01
รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01
รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01

 

รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01
รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01
รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01
รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01

 

รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01
รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01

 

รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01
รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01

 

รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01
รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01
รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01
รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01
รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01
รับสมัครนักเรียน 2564 สมัครเรียน 2564 ปฏิทินสมัครเรียน 2564-01

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล การรับสมัครนักเรียน สังกัด สพฐ. ปี 2564 ในสถานการณ์ Covid19 ล่าสุด ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 จาก สพฐ.ค่ะ