การรายงานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบ รายงานข้อมูลการเงิน ด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

6369
การรายงานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบ รายงานข้อมูลการเงิน ด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การรายงานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบ รายงานข้อมูลการเงิน ด้านการศึกษาของสถานศึกษา
(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การรายงานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบ รายงานข้อมูลการเงิน ด้านการศึกษาของสถานศึกษา
(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินโครงการพัฒนาระบบรายงาน ข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย ด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมทั้งเป็นการสร้างธรรมาภิบาล ด้านการเงินให้สถานศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานข้อมูลสําคัญในการพัฒนา ระบบทรัพยากรของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความร่วมมือสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย ด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยดําเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดทราบกําหนดการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา ของสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ใช้ข้อมูล ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
ครั้งที่ ๒ ใช้ข้อมูล ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๑๓)

ทั้งนี้ จะดําเนินการเปิดระบบเพื่อให้สถานศึกษารายงานข้อมูล ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th เข้าสู่ระบบโดยใช้ Browser Google Chrome เลือกระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถดาวน์โหลดคําชี้แจงและคู่มือการรายงานข้อมูลโครงการ ดังกล่าวได้เมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

๒. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงิน ด้านการศึกษาของสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobotec.in.th ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

๓. ตรวจสอบการรายงานข้อมูลช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามโครงการ พัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การรายงานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบ รายงานข้อมูลการเงิน ด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การรายงานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบ รายงานข้อมูลการเงิน ด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  คลิกที่นี่..

ที่มา  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สพฐ.