การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วม โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

3085
การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563
การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วม โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีกาศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๓๑๑ อัตรา จำแนกเป็นรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรายจังหวัด ตามสาขาวิชา ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) พื่อดำเนินการศัดเลือกนักศึกษาทุนเข้าร่วมโครงการฯโดยสำนักงานคณะกรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานจะบรรจุนักศึกษาทุนผู้ด้รับคัดเลือก เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาสักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการบรรจุนักศึกษาทุนๆ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ขอเรียนดังนี้

๑.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะพิจารณาจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครู ในสถานศึกษาจากผลการกษีณอายุราชการ มื่อสิ้นปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๓ (มื่อสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผลการพิจารณาคืนอัตรา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหางานการศึกษาพิเศษเพื่อรองรับการบรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเตรียมวางแผนการบรรจุ โดยพิจารณาสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรกำลังข้าราชการครูขาดเกณฑ์ ก.ค.ศ. และขาดครูตามสาชาวิชาที่กำหนด เท่าจำนวนแผนรองรับนักศึกษาทุนโคงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
๒.๑ กรณีมีจำนวนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ มากกว่าจำนวนนักศึกษาทุน ให้จัดสรรอัตราเท่ากับจำนวนนักศึกษาทุนให้สถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาเพื่อรองรับการบรรจุ โดยให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดของสถานศึกษาดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
๒.๒ กรณีมีจำนวนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๓ มากกว่าจำนวนนักศึกษาทุน ให้จัดสรรอัตราเท่ากับจำนวนนักศึกษาทุนให้สถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาเพื่อรองรับการบรรจุ โดยให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดของสถานศึกษาดังกล่าวทุกโรง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายละเอียดขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ให้กับสถานศึกษาที่ไม่มีอัตราว่าง
จัดสรรให้ (อัตราไม่เพียงพอ) พร้อมปริมาณงานของสถานศึกษาดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งเพิ่มให้ครบตามจำนวนนักศึกษาทุน

๓.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีพื้นที่หลายจังหวัด กรณีที่สถานศึกษา
ในจังหวัดตามแผนรองรับการบรรจุไม่สามารถรองรับการบรรจุได้เพียงพอ เนื่องจากสถานศึกษามีสภาพ
อัตรากำลังพอดีเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ กำหนด และมีอัตราเกษียณอายุราชการไม่เพียงพอที่จะรองรับการบรรจุ
ได้ตามแผนฯ หรือไม่มีผู้ที่เกษียณอายุราชการในสถานศึกษาของจังหวัดนั้น ๆ ให้พิจารณาสถานศึกษาในจังหวัดข้างเคียงภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรองรับการบรรจุ หากไม่มีสถานศึกษาในสังกัดที่สามารถรองรับการบรรจุได้ ให้ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด่วน

ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการแล้ว
ให้จัดส่งบัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับการบรจุนักศึกษาทุนฯ และบัญชีรายละเอียดขออนุมัติ
กำหนดตำแหน่งฯ ปริมาณงานสถานศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ – ๓ ให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และทาง E:Mall [email protected]
โดยให้จัดส่งในรูปแบบของไฟล์โปรแกรม Microsoft Excel ตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งและชื่อหัวข้อ E-Mลi เป็นชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามด้วยพัฒนาท้องถิ่น ตัวอย่างสพป.ลพบุรี เขต ๑ พัฒนาท้องถิ่น, สพม.๑ พัฒนาท้องถิ่นเป็นต้น สำหรับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วม โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563
การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วม โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

 

 

การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วม โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563
การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วม โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1.ว3662

2.แผน 63

3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

4.สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข่าวจากhttp://personnel.obec.go.th/home/archives/48391