วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล การรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ. 3 ออนไลน์ โดย ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

การวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล การรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ. 3 ออนไลน์ โดย ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

Advertisement

การวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล การรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ. 3 ออนไลน์ โดย ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ. 3 ออนไลน์

1.พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกำหนดให้สำนักทดสอบทางการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารสำคัญทางการศึกษา ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)

คำสั่งฯ ดังกล่าวกำหนดให้สถานศึกษาจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ภายใน 30 วัน โดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้จัดทำ 3 ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุด ส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษา 1 ชุด และส่งเก็บรักษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ชุด (สทศ.)

2.จากการตรวจสอบข้อมูลการรายงานผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า สถานศึกษาหลายแห่งยังมีการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563 สทศ. จึงได้มีการพัฒนาระบบ ปพ. 3 ออนไลน์ ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำข้อมูลให้มีความถูกต้อง และเป็นไปตามรูปแบบการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ และแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยดำเนินการกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9,361 แห่ง และข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันและจัดเก็บในระบบแล้ว จำนวน 676,741 คน

3.ในการรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 นี้ ได้ขยายเปิดระบบให้หน่วยงานต่างสังกัดรายงานข้อมูลเข้ามาในระบบ ปพ.3 เพื่อจัดเก็บรวมเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จากสถานศึกษาให้มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบ และแนวปฏิบัติการวัดและประเมิน

ขณะนี้ มีจำนวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลเข้ามาในระบบแล้ว จำนวน 9,362 แห่ง มีข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องทำการตรวจสอบ ยืนยันผล และจัดเก็บข้อมูลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนประมาณ 861,726 คน และข้อมูลนักเรียนสังกัดอื่น ๆ จำนวนประมาณ 172,746 คน รวมทุกสังกัดประมาณ 1,034,472 คน

ขอบคุณเนื้อหาจาก วิษณุ ผอ.สทศ.

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คุรุสภาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments