Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

การศึกษาไทยไร้ทางออก

Advertisement

การศึกษาไทยไร้ทางออก

เลาะเลียบคลองฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน [email protected]

ขณะ
ที่ยังไม่มีรายงานผลจัดสอบโอเน็ต 3 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) เคยออกข่าวประกาศให้สถานศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบเอง
โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 นั้น มีผลประเมินออกมาอย่างไรนั้น
น่าจะคอยได้

แต่อย่างน้อยความคาดหวังอย่างสูงยิ่ง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่มสาระดังกล่าว
น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งความมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ
เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ ครอบคลุมครบด้านการประเมินความรู้ ทักษะกระบวนการ
และการประเมินคุณลักษณะ

กำชับด้วยข้อความ
สถานศึกษาต้องประเมินตามความเป็นจริงโดยให้เด็กทำโครงงาน ชิ้นงาน
และได้วางกรอบป้องกันครูช่วยเหลือเด็กด้วยคะแนน
ตามที่หลายฝ่ายมีกังวลใจกับสิ่งที่ไม่มีใครรับประกันได้ในข้อนี้

ขณะ
ที่การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงไปยังกลไกอื่นๆ
ยังมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการรับตรง การสอบโควตาในพื้นที่
การสอบคัดเลือกของกลุ่มคณะ/สาขาวิชา ที่ยังมีเงื่อนไข
และความต้องการผู้ที่เข้าเรียนล้วนแตกต่างกัน

ทั้งนี้เพื่อจัดกลุ่ม
คนไปพัฒนาได้แบบเร็ว มีความรู้ความสามารถบนพื้นฐานความถนัด
โดยดูผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ประกอบ

จึงเป็นที่มาของการปลอม
เอกสารเพื่อให้ได้เข้าเรียน การปลอมเอกสารคะแนนสอบ
และความพยายามทุจริตหลากหลายวิธีการในการจะได้เข้าไปเรียนสาขาวิชาในสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงของรัฐและเอกชน
ซึ่งระยะหลังมีการตรวจพบจับได้ไล่ทันทำให้ผู้กระทำผิดเสียอนาคตไปมิใช่น้อย

ข้อ
เสนอล่าสุดการเสวนาของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
เรื่องระบบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
บรรดาอาจารย์ นักบริหารอุดมศึกษาและนักวิชาการคนดังทั้งหลาย
ประสานเสียงเสนอทางออกที่มาในรูปแบบลักษณะชนิดให้ไปตายเอาดาบหน้า

คือ
ให้โละระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย โดยเปิดให้เด็กเข้าเรียนตามชอบ
หากใครเรียนไม่ได้ก็ให้คัดออกไป
คงไม่ใช่ทางออกในการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนี้

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 3 มิ.ย. 2559

You might also like