การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

2445
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 291 การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 291 การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 291 การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

เรื่อง การสำรว่ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลกกางการศึกษาผู้ผ่านการคัตเลือเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน กค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.ต/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
๒. หนังสือสำนักงนคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๔๙๔๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้ว ๑. แบบสำรวจประกอบการพัญนาค่อนแต่งตั้ง จำนวน ๓ ฉบับ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
๓แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๑ ฉบับ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึง  ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนผู้บริหารสถานศึกษา และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงาน
คณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปื พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมอบหมายให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาป็นหน่วยพัฒนา และจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นคำใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาดังกล่าว
จำนวนทั้งสิ้น ๖๑ หน่วยพัฒนา ผู้เข้รับการพัฒนา จำนวน ๕,๐๐๐ คน ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการหัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำบี
พศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบการพัฒนาที่กำหนด จึงขอสำรวจ
ข้อมูลอัตราว่างตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้อมูลรายชื่อผู้ผ่นการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อลในการจัดตรียมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อไป โดยแจ้งข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้
ไปยังสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ทาง e-mail address : [email protected] ภายใน
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

สำนักพัฒบาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มวิจัยและหัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. o ๒๒๘๘ ๕๖๕๑

การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564
การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

ว291 สำรวจ ผอ รร 64

2-แบบสำรวจรอง ผอ.รร. อบรม 64

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒบาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ