วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการสำรวจข้อมูล ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต ให้ประกอบ วิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การสำรวจข้อมูล ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต ให้ประกอบ วิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Advertisement

การสำรวจข้อมูล ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต ให้ประกอบ วิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การสำรวจข้อมูล ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต ให้ประกอบ วิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด่วนที่สุด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรสภา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๕๑๐๑.๓/๑๔๗๕
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อประกอบการพิจารณาหาแนวทางการพัฒนา
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับหนังสือดังกล่าว มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด เพื่อให้สามารถ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ โดยขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดตอบแบบรายงานข้อมูลผ่าน Google form ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแจ้งสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดทราบและดำเนินการตอบแบบรายงานข้อมูล
ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพผ่าน Google form รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Advertisement

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
ผู้จิยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาณ ปฏิบัติราชการแทธ
(นายนิพนธ์ ก้องเวหา)
เลซาฮิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

การสำรวจข้อมูล ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต ให้ประกอบ วิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

การสำรวจข้อมูล ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต ให้ประกอบ วิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอบคุณอขอบคุณข้อมูล การสำรวจข้อมูล ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต ให้ประกอบ วิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments