การสำรวจข้อมูล ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต ให้ประกอบ วิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

2071

การสำรวจข้อมูล ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต ให้ประกอบ วิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Advertisement

การสำรวจข้อมูล ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต ให้ประกอบ วิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด่วนที่สุด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรสภา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๕๑๐๑.๓/๑๔๗๕
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อประกอบการพิจารณาหาแนวทางการพัฒนา
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับหนังสือดังกล่าว มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด เพื่อให้สามารถ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ โดยขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดตอบแบบรายงานข้อมูลผ่าน Google form ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแจ้งสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดทราบและดำเนินการตอบแบบรายงานข้อมูล
ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพผ่าน Google form รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Advertisement

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
ผู้จิยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาณ ปฏิบัติราชการแทธ
(นายนิพนธ์ ก้องเวหา)
เลซาฮิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

การสำรวจข้อมูล ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต ให้ประกอบ วิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

การสำรวจข้อมูล ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต ให้ประกอบ วิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอบคุณอขอบคุณข้อมูล การสำรวจข้อมูล ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต ให้ประกอบ วิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/