การสำรวจตำแหน่งว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แจ้งเพิ่มเติมการสำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ

1765

การสำรวจตำแหน่งว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แจ้งเพิ่มเติมการสำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ

การสำรวจตำแหน่งว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แจ้งเพิ่มเติมการสำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
การสำรวจตำแหน่งว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แจ้งเพิ่มเติมการสำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ

แจ้งเพิ่มเติมการสำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 3651 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565)

การสำรวจตำแหน่งว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แจ้งเพิ่มเติมการสำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
การสำรวจ ตำแหน่งว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แจ้งเพิ่มเติมการสำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม โดยให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการ ดังนี้
1. รายงานตําแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และลูกจ้างประจํา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา ตามแนวปฏิบัติและแบบรายงานที่กําหนด (เอกสารแนบ 1 – 4)
2. รายงานตําแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และในสถานศึกษา โดยให้รายงานข้อมูลผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) ตามแนวปฏิบัติ (เอกสารแนบ 5)

สพฐ. ศธ 04009.ว3651 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 65

เอกสารแนบ 1 แนวปฏิบัติ แบบรายงานสำรวจเกษียณใน สพท. 2565

เอกสารแนบ 2 แบบรายงานสำรวจเกษียณใน สพท. 2565

เอกสารแนบ 3 แนวปฏิบัติ แบบรายงานสำรวจเกษียณ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 2565

เอกสารแนบ 4 แบบรายงานสำรวจเกษียณ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 2565

เอกสารแนบ 5 แนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเกษียณ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ สมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565 คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู