การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ

2992
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ

การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๖๕
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค .๔๒๐/๑๔๔๐๒ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๑๕
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ มีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
และการจ้างพนักงานราชการ กรณีการสิ้นสุดสัญญาจ้างของผู้ที่มีอายุครบ ๖0 ปีบริบูรณ์ ในระหว่างระยะเวลา
สัญญาจ้าง ว่าจะสิ้นสุดการจ้างเมื่ออายุตัวครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อพ้นปีงบประมาณ
ที่ผู้นั้นมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าการสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ จะสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ ๖0 ปีบริบูรณ์

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
(นายนิพนธ์ ก้องเวทา)
ผู้ชิวยเลตาฮิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลชาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นผึ้ฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ

 

 

การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ

 

 

การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ