Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

การอบรมครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

Advertisement

เรื่อง การอบรมครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เพิ่มเพื่อน

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

Advertisement

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สําเนาหนังสือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ศธ ๕๓๐๖.๖/๓๑๕๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ๒. บัญชีรายชื่อครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรม จํานวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า จะจัดอบรม เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป และคอมพิวเตอร์ เข้ารับการอบรมด้วยระบบทางไกลตามโครงการบูรณาการ สะเต็มศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกการอบรมในแต่ละจังหวัด โดยลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ http://www.stemedthailand.org

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป และคอมพิวเตอร์ ให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของ สสวท. ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายอัมพร พินะสา

Advertisement

 ผู้ช่วยเลขาธิการตณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชกาวแne

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๙๐

 
อ่านทั้งหมด : คลิกที่นี่

ที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like