ด่วนที่สุด การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัด สพฐ.

2462

สพฐ.มีหนังสือ ด่วนที่สุดเรื่อง การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ครับ
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต / ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต และผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๕๘๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งคําสั่งมอบอํานาจการออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาเพื่อดําเนินการออกบัตรประจําตัวให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และผู้รับบําเหน็จบํานาญ ให้ทราบและดําเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (นายสุเทพ ชิตยวงษ์) อนุญาตให้ดําเนินการตามคําสั่งฉบับเดิมที่อ้างถึง โดยให้ใช้แบบบัตรประจําตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหลืออยู่ดําเนินการต่อไป สําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ให้นําเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ ชิตยวงษ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
กลุ่มงานทะเบียนประวัติ โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๖๔๒ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๔

ด่วนที่สุดเรื่อง การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุดเรื่อง การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุดเรื่อง การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุดเรื่อง การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด ไฟล์ที่ 1
ขอบคุณที่มาจาก : สพร.สพฐ.

อ่านข่าวเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ : ครูอัพเดตดอทคอม