Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

“การุณ”ตั้งคณะทำงานหารูปแบบตกซ้ำชั้น

Advertisement

สพฐ.ตั้งคณะทำงาน
ศึกษารูปแบบตกซ้ำชั้น เล็งดึงรูปแบบการเก่ามาพิจารณาร่วม คาดได้ข้อสรุปเสนอ
รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาในเดือน ม.ค.ปีหน้า

วันนี้ (9 ธ.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ไปวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการสอบตกซ้ำชั้น
นั้นขณะนี้ตนได้ตั้งคณะทำงานขึ้นหนึ่งชุดเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
แล้ว โดยในวันที่ 14-15 ธันวาคมนี้ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการด้านการศึกษา รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์
มาประชุมร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการตกซ้ำชั้น
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเรื่องการตกซ้ำชั้นมีการดำเนินการอยู่แล้วโดยระดับ
ประถมศึกษาหากเด็กสอบไม่ผ่านเกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่เรียน
ก็จะเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยว่า
ต้องการที่จะให้บุตรหลานของตนเองเรียนซ้ำชั้นหรือไม่
หรือหากสอบไม่ผ่านในรายวิชาใดวิชาหนึ่งครูจะเป็นผู้พิจารณาสอนเสริมให้แก่
เด็ก เพื่อให้ผ่านรายวิชานั้น ส่วนระดับมัธยมศึกษา
หากเด็กมีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 1.00 ก็จะให้เรียนซ้ำชั้น
ซึ่งตนเห็นว่าการที่เด็กสอบไม่ผ่านครูควรให้เด็กเรียนซ่อมเสริม
เพื่อที่จะได้รู้ว่าเด็กเรียนอ่อนตรงจุดไหน
ไม่ใช่ให้เด็กทำรายงานส่งแล้วก็ให้ผ่าน

“เราจำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย ของการตำซ้ำชั้น
โดยจะนำรูปแบบการตกซ้ำที่เคยดำเนินการไว้แล้วมาพิจารณาร่วมด้วย
เพื่อหารูปแบบการตกซ้ำชั้นที่เหมาะสมมากที่สุดเพราะขณะนี้สังคมมีเสียงแตก
ออกหลายประเด็น
มีทั้งหากให้เด็กตกซ้ำชั้นก็เหมือนเป็นการสร้างปมด้อยให้แก่เด็ก หรือ
บางส่วนก็มองว่าควรจะให้ซ้ำชั้น เพื่อคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
ยังไม่สามารถตอบได้ว่าแนวทางใดจะดีที่สุด
ซึ่งจะต้องพิจารณาให้ละเอียดอย่างรอบด้าน
เพราะหากสร้างเด็กให้มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นก็จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาใน
ระยะยาว
ซึ่งผมไม่อยากให้ใครมองว่าระบบส่งต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีคุณภาพ
อย่างไรก็ตามเมื่อได้ข้อสรุปจะจัดทำประชาพิจารณ์และเสนอ รมว.ศึกษาธิการ
พิจารณาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในเดือนมกราคมปี 2559”
เลขาธิการ กพฐ.กล่าว.

 

 

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 9 ธันวาคม 2558

You might also like