Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

“การุณ”สั่ง ห้ามวิพากษ์แผนปฏิรูป”คสช.”

Advertisement

เลขาฯ กพฐ. ร่อนหนังสือ ถึงผอ.สนง.เขตพื้นที่ฯ ห้ามวิพากษ์แผนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ตามคำสั่ง คสช.19/2560 ระบุต้องเห็นภาพทั้งระบบนำไปสู่การปฏิบัติ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

          “เลขาฯ กพฐ.”ร่อนหนังสือแจ้งผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ชี้แจงแผนปฏิบัติบูรณาการขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษา ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 19/2560 ระบุต้องเห็นภาพทั้งระบบนำไปสู่การปฏิบัติ กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาท ย้ำระหว่างนี้ห้ามวิพากษ์แสดงความคิดปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

          ผู้สื่อข่าวเวบไซด์คมชัดลึก รายงานว่าเมื่อวันที่ 26 พ.ค.2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คนปัจจุบัน ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งถึงเรื่องการบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา ระบุว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2560 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชน์การปฏิบัติการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องมีการปรับวัฒนธรรมในการทำงานร่วมทั้งการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน

“การุณ”สั่งห้ามวิพากษ์แผนปฏิรูป

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเรียนชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ดังนี้

          1. การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นงานปกติควรมีแผนการปฏิบัติงานที่เห็นภาพทั้งระบบในองค์กร รวมทั้งสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

          2. การปฏิบัติภารกิจตามนโยบายให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

           3. การปฏิบัติภารกิจในจังหวัดให้มีการบูรณาการกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และส่วนราชการอื่นในพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงานทุกระดับ ตามแนวทางการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์รองรับขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการให้มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

          ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ระบุในหนังสือฉบับนี้ว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทำความเข้าใจในรายละเอียดการดำเนินงานกับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเร็ว และในระหว่างนี้ห้ามมิให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสังกัดวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค (ดูหนังสือฉบับเต็มประกอบ)

ขอบคุณข้อมูลจาก : คมชัดลึก

You might also like